رفتن به بالا
  • دوشنبه - 8 مرداد 1397 - 19:54
  • کد خبر : ۵۸۷۷۹
  • چاپ خبر : چگونگی پایان دادن به شراکت در ملک مشاع در صورت بروز اختلاف؛افراز یا فروش ملک مشاع
مطلب حقوقی:

چگونگی پایان دادن به شراکت در ملک مشاع در صورت بروز اختلاف؛افراز یا فروش ملک مشاع

چگونگی پایان دادن به شراکت در ملک مشاع در صورت بروز اختلاف؛افراز یا فروش ملک مشاع(قسمت دوم) آفتاب بافق؛ فرایند افراز در اداره ثبت اسناد اینگونه است که پس از مراجعه به اداره ثبت و ارائه درخواست یا تقاضای افراز، فرآیندی اداری طی خواهد شد. بدین صورت که نماینده‌ی ثبت در پی درخواست افراز به […]

چگونگی پایان دادن به شراکت در ملک مشاع در صورت بروز اختلاف؛افراز یا فروش ملک مشاع(قسمت دوم)

آفتاب بافق؛ فرایند افراز در اداره ثبت اسناد اینگونه است که پس از مراجعه به اداره ثبت و ارائه درخواست یا تقاضای افراز، فرآیندی اداری طی خواهد شد. بدین صورت که نماینده‌ی ثبت در پی درخواست افراز به پرونده ثبتی ملکی که تقاضای افراز آن شده است، مراجعه می کند. باید بدانیم که هر ملک دارای شماره پلاکِ ثبتی است که در سند مالکیت آن درج شده و همان پلاک ثبتی معرف پرونده‌ای است که در ارتباط با همان ملک در اداره ثبت وجود دارد. پس از بررسی مسئول واحد ثبتی و ارجاع پرونده به نقشه‌بردار ثبت، در صورتی که مساحت ملک طبق رویه اداره ثبت به حد نصاب برسد، در روز و تاریخ معین با دعوت از کلیه‌ی شرکا و نماینده‌ی ثبت از ملک بازدید به عمل آمده و نقشه بردار بعد از بازدید صورت مجلسی از وضعیت ملک تهیه می کند که به امضای شرکا  رسیده و بعد از آن نقشه بردار تصمیمش را در خصوص قابل تقسیم (افراز) بودن ملک اعلام خواهد کرد.

تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم قابلیت افراز از طرف هریک از شرکا، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

سوال:اگر ملک قابل تقسیم یا افراز نباشد چه باید کرد؟

پاسخ:

در صورتی که بنا به تشخیص اداره ثبت ملک غیرقابل افراز باشد، گواهینامه ای مبنی بر عدم قابلیت افراز به متقاضی تحویل داده می‌شود و وی می‌تواند مستند به گواهی مزبور به انضمام سایر مدارک (تصویرِ برابر اصل سند مالکیت و مدارک شناسایی) درخواست خود را مبنی بر فروش ملک به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نماید. که در عمل باید این درخواست، در قالب دادخواست، یعنی فرم چاپی مخصوصی که در دادگستری موجود است، تنظیم شود  با ارائه این دادخواست، پس از صدور دستور فروش در دادگاه‌، با تشکیل پرونده اجرایی، مدیر اجرا طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به مزایده و فروش ملک مشاع اقدام می شود.

ارسال دیدگاه


error: متن حفاظت شده