رفتن به بالا
  • شنبه - ۲۰ تیر ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۸
  • کد خبر : ۹۴۱۰
  • چاپ خبر : آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ۱/۹۴

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ۱/۹۴

اداره كل راه و شهرسازي استان يزد در نظر دارد با رعايت بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي بند ياد شده(تصويرنامه ۸۴۱۳۶/ت ۳۳۵۶ ه – و – مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هيئت وزيران)اجراي پروژهاي ذيل را از طريق مناقصه واگذار نمايد. رديف نام پروژه مدت پيمان (ماه) […]

اداره كل راه و شهرسازي استان يزد در نظر دارد با رعايت بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي بند ياد شده(تصويرنامه ۸۴۱۳۶/ت ۳۳۵۶ ه – و – مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هيئت وزيران)اجراي پروژهاي ذيل را از طريق مناقصه واگذار نمايد.

رديف

نام پروژه

مدت پيمان (ماه)

برآورد اوليه

( ريال)

مبلغ تضمين (ريال)

نوع تضمين

توضيحات

۱

احداث بانددوم محور

یزد-بافق

۱۲

۲۴۵.۸۶۱.۸۱۳.۸۵۶

۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰

طبق آيين نامه تضمين

 معاملات دولتي

فهرست راه وباند، يك مرحله اي

۲

بازیافت گرم محور

نائین -اردکان

۴

۵۵.۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰

فهرست راهداری ،يك مرحله اي

۳

تجدید خط کشی سردراهها

۶

۲۰.۰۰۱.۳۱۵.۶۰۰

۶۷.۰۰۰.۰۰۰

فهرست راهداري  ،يك مرحله اي

 

 

۳)رشته و گروه پيمانكار: راهداري

۴)تاريخ و مهلت دريافت اسناد مناقصه : واجدين شرايط مي توانند نسبت به دريافت اسناد ارزيابي و مناقصه به آدرس يزد-صفاييه اداره كل راه و شهرسازي- اداره پيمان و رسيدگي از تاريخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۴ لغايت ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ اقدام نمايند براي كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد.

۵)تاريخ و مهلت تحويل اسناد:مناقصه گر بايد پس از دريافت اسناد حداكثر اسناد ارزيابي و اسناد مناقصه دريافتي را تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۴ تحويل دبيرخانه حراست اداره كل نمايند.پاكات پروژه در  روز سه شنبه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۴ ساعت ۹ صبح در كميسيون مناقصه در محل اداره كل ساختمان شماره يك باز و خوانده مي شود حضور يكنفر نماينده با معرفي كتبي از طرف شركت در جلسه افتتاح پيشنهادها آزاد است(آگهي در دو نوبت بفاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد)  

                                                                             روابط عمومياداره كل راه و شهرسازي استان

 

ارسال دیدگاه


error: متن حفاظت شده