رفتن به بالا
  • جمعه - 5 مرداد 1397 - 11:14
  • کد خبر : ۵۸۶۴۸
  • چاپ خبر : نحوه دریافت مهریه از دیه تعلق گرفته از ناحیه فوت شوهر به چه صورت است؟
مطلب حقوقی؛

نحوه دریافت مهریه از دیه تعلق گرفته از ناحیه فوت شوهر به چه صورت است؟

نحوه مطالبه قانونی و دريافت مهريه از ديه تعلق گرفته ازناحيه فوت شوهر از وراث به چه صورت است؟ آفتاب بافق؛با طرح دادخواست حقوقی به طرفيت جميع وراث می توان مهريه خويش را مطالبه و ضمن آن تأمين خواسته را بخواهيد تا زمان رسيدگی دادرسی و اجرای رأی، معادل مهريه توقيف می گردد ومهر زوجه […]

نحوه مطالبه قانونی و دريافت مهريه از ديه تعلق گرفته ازناحيه فوت شوهر از وراث به چه صورت است؟

آفتاب بافق؛با طرح دادخواست حقوقی به طرفيت جميع وراث می توان مهريه خويش را مطالبه و ضمن آن تأمين خواسته را بخواهيد تا زمان رسيدگی دادرسی و اجرای رأی، معادل مهريه توقيف می گردد ومهر زوجه جزء ديون زوج متوفی است و ديه هم جزء ترکه او محسوب است. از اين رو براساس ماده 868 قانون مدنی وراث قبل از تقسيم ترکه بايد ديون متوفی را پرداخت کنند ليکن چنانچه اين تقسيم قبل از پرداخت ديون به عمل آمده باشدطلبکاران از جمله زوجه می توانند مطالبات خود را از ورثه به نسبت سهم الارث آﻧﻬا مطالبه کنند

ارسال دیدگاه


error: متن حفاظت شده